INFORMACIJA sa sastanka sa ministrom rudarstva i energetike

Beograd, 13. oktobar 2015. 

Posle višemesečnih pokušaja i pritisaka prema kabinetu ministra rudarstva i energetike, u petak, 9.10. 2015. održan je sastanak predstavnika Granskog sindkata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“(u daljem tekstu Granskog sindikata) sa ministrom rudarstva i energetike, Aleksandrom Antićem i šefom kabineta ministra, Dušanom Mrakićem.   

Delegaciju Granskog sindikata IER „Nezavisnost“ predvodio je predsednik Milorad Panović, a  sačinjavali su je Dragan Vesić, izvršni sekretar, Dragoslav Ljubičić, glavni poverenik Sindikata radnika JP EPS, Slobodan Lupšić, član Izvršnog odbora zadužen za rudnike podzemne eksploatacije uglja i Milovan Ranković, stručni savetnik za restrukturiranje JP EPS.

Prethodno su kabinetu ministra Antića poslata pitanja o kojima su predstavnici Granskog sindikata  želeli da razgovaraju i ta pitanja je imao u rukama ministar Aleksandar Antić.  A radi se o sledećim pitanjima i zahtevima: 

•  Da li su  Ministarstvo rudarstva i energetike  i poslovodstvo državne kompanije JP EPS u obavezi da poštuju Memorandum o socijalnoj dimenziji Energetske zajednice koji je 2007.g. u ime države Srbije  potpisao tadašnji ministar rada a sadašnji potpredsednik Vlade,  Rasim Ljajić.

Vlada Republike Srbije je u oktobru 2009.g. posle dvogodišnjeg rada na tom dokumentu usvojila nacionalni Akcioni plan za rešavanje socijalnih posledica Energetske zajednice u kome se socijalni partneri u sektoru energetike obavezuju na unapređenje socijalnog dijaloga, kolektivno pregovaranje, na  kvalitetno informisanje

Država Srbija se pred Sekretarijatom Energetske zajednice i Evropskom komisijom  obavezala da će raditi na implementaciji Akcionog plana za rešavanje socijalnih posledica Energetske zajednice, a ovde se od 2012.g. o tome uopšte više i ne priča! 

•  Tražimo da se obezbedi učešće Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“ i njegovog povereništva Sindikata radnika JP EPS „Nezavisnost“ u socijalnom dijalogu  u  svim fazama reorganizacije JP „Elektroprivreda“ Srbije

•  Tražimo da se striktno poštuje član 55 Ustava Republike Srbije i Konvencija broj 98 Međunarodne organizacije rada, da se poštuju evropski standardi  i  da se  u tom smislu odmah  prekine sa finansiranjem rada Sindikata radnika EPS, kao i da se iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP EPS   ukine Odeljenje za rad organa sindikata!

•  Zaposleni i sindikati  u privrednom društvu „Kostolac Usluge“ traže da im Ministarstvo rudarstva i energetike odgovore u vezi predatog elaborata o opravdanosti vraćanja ovog privrednog društva u sastav  JP EPS  

•  Kakva je strategija države u pogledu dalje budućnosti rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja,  kakav je stepen bezbednosti i zdravlja na radu rudara, da li se razmišlja o postepenom zatvaranju pojedinih rudnika a i sto tako i o otvaranju novih jama

•  Rudnik LECE:  uključenje struje za samački hotel gde živi oko 70 rudara, pokretanje inicijative prema IFC  da se pre isteka ugovora o zakupu 5. Februara, blagovremeno sklopi novi ugovor o zakupu

 

Na samom početku skoro dvočasovnog sastanka koji je održan u Ministarstvu rudarstva i energetike, predsednik Granskog sindkata IER „Nezavisnost“ Milorad Panović, kritički se osvrnuo na izostanak socijalnog dijaloga u energetskom i rudarskom sektoru, a pokazatelj takve tvrdnje je da se posle 14 meseci održava drugi sastanak sa resornim ministrom Antićem.  Po rečima Milorad Panovića, Vlada Srbije, resorno ministarstvo i posebno poslovodstvo JP EPS, ne bi trebalo da testiraju spremnost Granskog sindikata IER „Nezavisnost“ da se svim sredstvima sindikalne bore za uključivanje u socijalni dijalog oko reorganizacije JP EPS i oko programa konsolidacije JP PEU.  Takođe je  skrenuo  pažnju  ministru  Antiću da je veoma važno da se  u toku procesa reorganizacije JP EPS, kao i otvaranja poglavlja XIX o pristupanju Evropskoj uniji,  Granski sindikat IER NEZAVISNOST tretira kao reprezentativni socijalni partner koji treba  aktivno da  učestvuje u dijalogu oko svih promena u sektorima energetike i rudarstva. 

Ministar Aleksandar Antić je zamolio da se najpre razgovara o nekoliko konkretnih pitanja a da se pitanje primene Akcionog plana za rešavanje socijalnih posledica Energetske zajednice ostavi za neki naredni sastanak.  Mada je u izlaganju predstavnika Granskog sindikata bilo najviše kritike na račun nepostojanja socijalnog dijaloga u elektroenergetskom sektoru, pitanje socijalnog dijaloga u elektroenergetskom sektoru ostavljeno je za naredni sastanak, dok su ministar Antić i šef kabineta Mrakić odgovarali na svako od pitanja koje su postavili predstavnici Granskog sindikata.

Dragoslav Ljubičić je izrazio oštar protest što poslovodstvo JP EPS nije dozvolilo ulazak članova Sindikata radnika JP EPS „Nezavisnost“ u upravnu zgradu JP EPS što predstavlja akt diskriminacije. Oštricu kritike usmerio je na Posebni kolektivni ugovor koji je sa Sindikatom EPS potpisao ministar Antić, iznoseći tvrdnju da je potpisnik kolektivnog ugovora morao da bude i generalni direktor JP EPS, Alekandar Obradović. To je kod ministra Antića izazvalo dilemu, jer su u svim drugim slučajevima Posebne kolektivne ugovore u državnim kompanijama osim resornih ministara, potpisivali i generalni direktori.

Slobodan Lupšić je upoznao miistra Antića sa negativnim stavom sindikata u pogledu plana reorganizacije Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, a ministar smatra da je predlog dat samo u nacrtu i da će se Vlada Srbije odrediti prema tom planu koji predviđa da sadašnje preduzeće JP PEU podeli u tri entiteta u zavisnosti od toga koji se rudnici zatvaraju, koji imaju perspektivu razvoja i moguće strateške partnere.

Dragan Vesić, izvršni sekretar Granskog sindikata, upozorio je ministra Antića na nedopustivo  kršenje Konvencije broj 98 u pogledu finansiranja rada Sindikata radnika EPS, što se može okvalifikovati kao velika državna korupcija. Granski sindikat IER NEZAVISNOST se tim povodom obratio Agenciji za brobu protiv korupcije.   Pozvao je Ministarstvo rudarstva i energetike da pomogne u rešavanju problema u rudniku „Lece“ i da odgovori na zahteve preduzeća izdvojenih iz sastava JP EPS,  da se na osnovu pripremljenih elaborata ponovo vrate u sastav kompanije JP EPS.  

Ministar Antić je prihvatio da se uključi oko rešavanja problema u rudniku „Lece“, a što se tiče preduzeća „Kostolac Usluge“ on je imao sastanak sa predstavnicima poslovodstva i zaposlenih na kome je predočeno da ne postoje uslovi za vraćanje u sastav JP EPS.  Što se tiće implementacije Akcionog plana za rešavanje socijalnih posledica Energetske zajednice, tu aktivnost treba da vodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a Ministarstvo rudarstva i energetike je spremno da se na narednom sastanku detaljnije razgovara o ovoj temi.

 

U Beogradu, 08.10.2015.

 

Belešku sačinio:

Dragan Vesić, izvršni sekretar Granskog sindikata IER „Nezavisnost“